Rekonštrukcia krytej plavárne

22.02.2024 08:37:00 | 
Rekonštrukcia krytej plavárne

Podrobná správa o realizácii a výsledkoch projektu

Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne v Žiari nad Hronom bola zrealizovaná v súlade so schváleným realizačným projektom, na ktorý bolo udelené právoplatné stavebné povolenie zo dňa 10.01.2019, č.spisu 954/2019.  Tak isto bolo zrealizovaná v súlade s požiadavkami vyplývajúcich z pravidiel plávania Slovenskej plaveckej federácie a FINA, čo sa týka súťažného plávania v 25m bazéne. Stanovená kalkulačná hranica pre 25m bazén presne vymedzila priestory, ktoré boli zahrnuté do výkazu výmer resp. do rozpočtu a súviseli len s 25m bazénom. Do kalkulačnej hranice boli zahrnuté nasledovné priestory: 25m bazén, centrálne šatne (M+Ž), umyvárky a sociálno-hygienické priestory (M+Ž). Samotná rekonštrukcia objektu a tým pádom aj 25m bazéna boli zrealizované v súlade s celkovou stavebno-architektonickou a dispozičnou koncepciou vrátane navrhnutých materiálov, stanovenej farebnosti a bola zrealizovaná v požadovanom obsahu, rozsahu a kvalite.
Nosná časť samotnej realizácie spočívala v dodávke a montáži nerezového 25m plaveckého bazéna, ktorý spĺňa rozmerové požiadavky vyplývajúce z pravidiel plávania, čo potvrdzuje aj  zrealizované geodetické zameranie rozmerov a geometrického tvaru antikorovej vane zo strany odborne spôsobilého geodeta.
Po realizácii rekonštrukcie objektu ako aj 25m bazéna sa znížila celková energetická náročnosť objektu v súlade s tepelno-technickými normami, odstránil sa havarijný stav 25m bazéna a zmodernizovali sa priestory a v neposlednom rade sa zrealizovali stavebné práce ktoré súvisia so zabezpečením bezbariérovosti pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, staršie osoby a invalidov z nižším stupňom postihnutia.

Informácia o naplnení predpokladov, účelu a udržateľnosti projektu, ktoré prijímateľ uviedol v žiadosti

Predpoklady a ciele vyplývajúce zo schválenej projektovej dokumentácie a stavebného povolenia sa naplnili v plnom rozsahu t.j. znížila sa energetická náročnosť objektu v súlade s tepelno-technickými normami, odstránil sa havarijný stav 25m bazéna a zmodernizovali sa priestory, ktoré boli značne amortizované. Výrazne sa zvýšila kvalita priestorov 25m bazéna aj čo sa týka súťažného plávania, kde môžu prebiehať preteky nie len na okresnej úrovni, ale celoslovenskej úrovni.
25m bazén neslúži len pre súťažné plávanie ale ja pre rekreačné plávanie pre verejnosť a môžu ho v plnom rozsahu využívať aj osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Účel pre ktorý bol vyprojektovaný 25m bazén a súvisiace priestory sa samotnou realizáciou naplnili, čo vidno aj priamo na stavbe napr. na detailoch zrealizovaných stavebných prác.

Vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácií

Po rekonštrukcii a modernizácii krytej plavárne ako aj po modernizácii samotného 25m bazéna a súvisiacich priestorov vidno značný prínos v tom, že priestory 25m bazéna budú využívať nie len zdravý športovci a verejnosť, ale aj zdravotne postihnuté osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Veľkým prínosom tohto projektu je aj samotná kvalita architektonického riešenia priestorov, ktorá spĺňa i tie najvyššie kritéria i zo strany SPF. Veľkým prínosom je zníženie energetickej náročnosti objektu a odstránenia už spomínaného havarijného stavu 25m bazéna a v neposlednom rade aj výrazné modernizovanie priestorov a zvýšenie štandardu týchto priestorov na ktoré nadväzujú ďalšie funkčné celky, ktoré rozširujú služby ktoré ponúka krytá plaváreň. Kvalita riešenia projektu sa už toho času odráža na zvýšenom záujme verejnosti o plávanie ako aj o záujem o súťažné plávanie a záujem o plávanie a regeneráciu zo strany športových klubov, základných a stredných škôl a organizácií.
Samotná rekonštrukcia objektu a riešenie 25m bazéna je prínosom nie len pre mesto Žiar nad Hronom ale aj pre celý región čo už potvrdzuje návštevnosť.