Služby bytovým spoločenstvám

Vykonávame správu bytových domov v Žiari nad Hronom a v jeho okolí pre viac ako 1 400 bytov.

Čo ponúkame:

Účtovníctvo a iné služby:

  • výpočet preddavkov (zálohových platieb) na FO a na plnenia poskytované s užívaním bytu pre jednotlivých užívateľov bytov,
  • evidencia platieb od jednotlivých užívateľov bytov (1 x ročne sa evidencia predpisu a platieb predkladá každému vlastníkovi bytu),
  • evidencia pohľadávok za nezaplatené úhrady do fyzických osôb a ostatné plnenia (prehľad sa predkladá predsedovi bytového spoločenstva 1 x mesačne),
  • vymáhanie pohľadávok formou upomienok vrátane zabezpečenia súdneho vymáhania a exekúcie,
  • vyúčtovanie zálohových platieb za plnenia poskytované s užívaním bytu na základe skutočných nákladov 1 x ročne,
  • predkladanie ročného výkazu hospodárenia vrátane správy o hospodárení,
  • vedenie agendy pri prípadnom úvere alebo stavebnom sporení,
  • evidencia úverových účtov a predkladanie potrebných hlásení podľa zmlúv,
  • Pre disponovanie s účtom vedeným v bankových inštitúciách SlSP a VÚB ponúkame službu homebankingu.