Profil verejného obstarávateľa

 Verejný obstarávateľ TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
 Sídlo Ul. A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom
 Štatutárny zástupca Mgr. Igor Rozenberg, MBA
konateľ a riaditeľ spoločnosti
Tel.:  045/678 70 10
E-mail:  igor.rozenberg@tszh.eu
 Kontaktná osoba Adriana Ošustová
referent verejného obstarávania
Tel. 0908 694 733
E-mail.: adriana.osustova@tszh.eu
 IČO 31609651
 Bankové spojenie
Tatra banka a.s. Žiar nad Hronom
 Číslo účtu
2928863013/1100

VO môže zverejniť 

  • § 22 ods. 2 zákona - predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámeniem
  • § 92 ods. 5- oznámenia používané vo verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku uverejniť na internete vo svojom profile. Ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávanie.

VO musí zverejniť:

  • zákazku kde je predpokladaná hodnota (PH) nad 1000 € min. 3 pracovné dni (PD) pred
  • § 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritériá" je verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky
  • § 44 ods. 2 - verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile
  • § 21 ods. 2 - správu o každej zákazke - zverejniť do 10 PD od uzatvorenia zmluvy
  • § 49a - SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy , zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.
  • § 67 ods. 6 - zverejnenie analýzy k použitej koncesii
  • Po zriadení Elektronického úložiska na UVO - profil VO