Autobusová stanica

Spoločnosť TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. je oprávneným prevádzkovateľom nehnuteľností a ich správcom, a to v katastrálnom území Žiar nad Hronom zapísaných na LV č. 1136 a to objektov stavby s charakteristikou Centrálna autobusová zástavka na ul. SNP, súp. č. 2711, postavenej na parcele č.2034/34 0 výmere 848 m2 a na parcele KN C č.2034/35 0 výmere 1244 m2 a stavby s charakteristikou sociálne zariadenie na ul. SNP, súp.č. 1389 postavenej na parcele č. 1961/2 a na parcele KN C č. 1184/5, v meste Žiar nad Hronom, ktoré je vlastníkom predmetných nehnuteľností.

 

Od 1.6.2023 je schválený a na tomto mieste zverejnený prevádzkový poriadok a cenník poskytovaných služieb:

 

Súbory na stiahnutie

Cenník poskytovaných služieb AS ZH PDF - dokument 664.31 kB

Prevádzkový poriadok AS ZH PDF - dokument 601.13 kB