Údržba komunikácií

Patrí medzi hlavné činnosti našej spoločnosti. Patrí sem čistenie a polievanie ciest a chodníkov pomocou mechanizmov alebo ručné čistenie. Opravujeme výtlky a rozkopávky na komunikáciách, osádzame dopravné značenie a zabezpečujeme jeho údržbu. Počas zimných mesiacov sa staráme o zmierňovanie následkov zimy (snehu a ľadu) na komunikáciách.