O nás

Robíme mesto krajším

Administratívna budova Technických služieb

Sme spoločnosťou, ktorej jediným vlastníkom je mesto Žiar nad Hronom. Už viac ako 15 rokov poskytujeme služby oblastiach údržby zelene, letnej a zimnej údržby komunikácií a údržby verejného osvetlenia. Zaoberáme sa aj realizáciou drobných stavieb, dlhoročné skúsenosti máme so správou bytových domov a s upratovacími prácami administratívnych a výrobných priestorov.

Hlavné činnosti:

  • záhradníctvo, zakladanie a údržba verejnej zelene a zelene
  • strojné a ručné čistenie komunikácií, plôch a priestranstiev kanalizačných vpustí a šácht pre odvod dažďových vôd z komunikácií
  • správa a údržba komunikácií, dopravné značenie a stavebná údržba, opravy a budovanie komunikácií
  • staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  • obstarávanie služieb spojených s výkonom správy bytového a nebytového fondu
  • upratovacie služby
  • montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  • prevádzkovanie športových zariadení
  • vedenie účtovníctva