Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Výzva na Predl.ponuk.Havarijný stav stried.a schody na fut.štad. v ZH
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky: 14.10.2016
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 8 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Poštou,Osobne alebo e-mailom
vyzva-na-predkladanie-ponuk-havarijny-stav.pdf