Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Objednávka 01 2023 Nabrúsenie noža do rolby na ZŠ
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
objed.-01-01-23-nabrusenie-noza-na-z.s.pdf