Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zmluva o združenej dodávke plynu na rok 2023
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
zmluva-o-zdruzenej-ddavke-lynu-na-rok-2023-aj-zml.-podmieky.pdf