Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: RD Dodanie obrubníkov, betónu, štrkopiesku a mlátovej drviny na revit. mesta Žiar nad Hronom
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 46 809,25 €
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
rd-na-dod.-obrub-bet.strkop.-a-mlat.-drviny.pdf