Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Štvrť ročná správa za 3.Q. z EKS
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania:
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ:
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
sprava-o-zakazkach-z-e-trh.docx-3.q-2016-.docx.pdf