Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zápisnica s otvár, ponúk D+M Stavebné časti KP
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
ts_plavaren_zapisnica_vyhodnotenie-pre-cast-3_montaz-stavebnej-casti-2.pdf