Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Súhrnná správa II.Q.2021 N.H.
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: Zákazka s nízku hodnotou podľa §5 ods.4
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: e-mailom,osobne,poštou
suhrnna-sprava-o-zakazkach-s-nizkymi-hodnotami-ii.q.2021-pdf.pdf