Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Objednávky za I.Q.2021 pre Nízke Hodnoty nad 1 000,00 €
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
pdf-objednavky-za-i.q.-2021-nad-1-00000-eur.pdf