Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Štvrťročná správa IV.Q.2020 Nízka hodnota §10
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
tabulka-suhrnne-spravy-10-niz.hodnoty-za-iv.q.-2020.pdf