Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rozhodnutie o zrušení postupu zadávania zákazky- Keram. fasádny obklad na KP
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
pdf-rozhodnutie-o-zruseni-post.-zadavani-zak.-fasada.pdf