Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: II. Štvrť rok 2020 Nízke hodnoty §117 VO
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: Zákazka s nízku hodnotou podľa §5 ods.4
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
pdf-stvrt.-roc.-ii.q.-2020-n.h.117.pdf