Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Štvrť ročná súhrnná správa I.Q. 2020-Nízka hodnota zákazky §117
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: e-mailom,osobne,poštou
pdf-nizke-hodnoty-117-i.q.-2020.pdf