Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Stav. riešenie pre sanitky a oplotenie areálu na T.S.Výzva na predkl. CP a Prieskum trhu na urč. PHZ z výherným dodávateľom.
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 24.01.2020
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 23 200,00 €
Spôsob predkladania ponuky: e-mailom,osobne,poštou
vyzva-na-pred.-ponuk--priesk.trhu-na-dodavatela-pristr.-na-sanitka-a-oplotenie-arealu.pdf