Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Štvrťročná správa III. Q 2019 -Nízka hodnota §117
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: e-mailom,osobne,poštou
pdf-stvrt.-roc.-spr.-nizka-hod.117-q-iii.2019.pdf