Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: EKS- Správa o zákazkách za II.Q. 2018
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 30.06.2019
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 0,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
eks-ii.-q.stvrt-rok-2019.pdf