Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zápis zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou §117
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 09.05.2019
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/ 45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 66 380,00 €
Spôsob predkladania ponuky: e-mailom,osobne,poštou
pdf-zapis-s-prieskumu-trhu-a-zadania-zakazky-na-zodt-zar.-na-odvod-dymu.pdf