Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcová zmluva na Dodanie oceľových profilov a súvisiacich materiálov
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
pdf-dodanie-ocelovych-profilov-a-suvisiacich-materialov.pdf