Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rám.dohoda podpís. na Dodanie hliník profilov
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
ramc.doh.-dod.hlinikovych-profilov-podpis..pdf