Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rekonštr.hlav.hrac.plochy a zhotovenie trávnika
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 27.06.2016 do 10,00 hod
Spôsob obstarania: Podlimitná zák.vyhlásená vo vestniku VO, č.92/2016 Dňa 16.5.2016
Požiadavky na ponuky: Súťažné podklady,Súhrnný list stavby,Zmluva o dielo
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:

Mgr.Jaroslav Lexa mobil:0903 716 374 , telefón-+421 250264176

Predpokladaná hodnota zákazky: 145 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Poštou,Osobne v uzatvorenej obálke
oznamenie-o-vyhlaseni-v.o..pdf