Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: EKS- Správa o zákazkách za 1.Q. 2018
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: Tabuľka
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
zverejnenie-1.q.2018-eks.pdf

Súťažné podklady, výzvy, vysvetlenia, ostatné dokumenty