Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Tabuľ. zisku od 01-03. mesiaca 2017/I.štvrť.r
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: EKS , Prieskum trhu, § 117
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
zisk-za-mesiac-marec-2017.pdf