Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zápis-Havarijný stav stried.a schody na fut.štad. v ZH
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky: 14.10.2016 do 10,00 hod.
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou konečnou
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 8 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Poštou,Osobne alebo e-mailom
zapis-z-havarijnej-situacie-striedacka-a-schody-na-futstadione.pdf