Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rekonštrukcia futbalového štadióna.-Nadlim. zákazka
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 24.10.2016 do 12,00 hod.
Spôsob obstarania: Zákazka pri nadlimitnom postupe
Požiadavky na ponuky: V oznámení na UVO-EÚ:2016/S 161-290662
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 687 000,00 € bez DPH
Spôsob predkladania ponuky: V uzavretej obálke-poštou , alebo osobne na adresu Spoločnosti.
oznam.-o-vyhlaseni-vo-na-rekon.futbal.stadiona-v-zh.pdf