Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: ZML.1.Realiz.rekonšt.,moder.,a výst.futb.štad. v ZH-Zmluva
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 08.03.2016 do 10,00 hod.
Spôsob obstarania: PODL.ZAK.
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 15 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky:
1.-zmluva-so-sedasportom.pdf