Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Dodatok č. 1 ku KZ na nákup svietidiel na KP v ZH
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
dodatok-c.1-ku-kz-19-2023-imao-svietidla-na-kp-v-zh.pdf