Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: IV. 2022 NAD 1000,00 € Súhrn. tabuľka
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
pdf-iv.q.2022-nh--nad-1000-eur.pdf