Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Futbalový štadión Žiar nad Hronom -projektová dokumentácia
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky: 30.11.2015 o 10,00 hod.
Spôsob obstarania: Postup zadávania zákaziek podľa §9 ods.9 ZVO
Požiadavky na ponuky: Vypracovanie projektovej dokumentácie ,výkaz výmer
Obstarávateľ: Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r. o. ,Alexandra Dubčeka 45 ,965 58 Žiar nad Hronom
Kontakt:

Adriana Ošustová - samostatná referentka Verejného obstarávania

mobil : 0908 694 733

Predpokladaná hodnota zákazky: 20 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Doručenie poštou na uvedenú adresu v uzatvorenom obale označenom Prieskum trhu- Futbalový štadión žiar nad Hronom- projektová dokumentácia.-NEOTVÁRAŤ , alebo elektronicky.
priesk.trhu-futb.stad.-dokum.pdf