Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Štvrť ročná správa za 3.Q.2016
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania:
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ:
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
stvrtrocna-sprava-nadlim.zak.3.q2016.pdf