Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Štvrťročná správa IV.Q.2019 Nízka hodnota §117
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: Zákazka s nízku hodnotou podľa §5 ods.4
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
pdf-nizka-hodnota117-iv.q-stvrt.rok.2019.pdf