Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Záznam-Likvidácia azbestovej krytiny na T.S. spol.s r.o. v areály A.D.45 v ZH
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 30.06.2016
Spôsob obstarania: Zákazka s nízku hodnotou podľa §5 ods.4
Požiadavky na ponuky: Prieskum trhu - predloženie cen. ponúk
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:

Adriana Ošustová mobil : 0908 694 733

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 760,00 €
Spôsob predkladania ponuky: e-mailom,osobne,poštou
zaznam-z-vykonan.-priesk.-trhu-.lik.-azbest.kr..pdf