Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rekonštr.hlav.hrac.plochy a zhot. trávnika v ZH
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk -po výbere dodávateľa
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 145 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Poštou,Osobne v uzatvorenej obálke
info-o-vysledku-rek.fut.ihriska-trava.pdf