Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Verejné obstar. Jún 2017
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: VO-Jún 2017
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY spol.s r.o.Žiar nad Hronom
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
jun-2017--verejne-obstaravanie.pdf