Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rekonštrukcia hlavnej hracej plochy a zhot. trávnika v ZH
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 27.06.2016 do 10,00 hod.
Spôsob obstarania: Nadlimit.zák.podľa §66 odst.7
Požiadavky na ponuky: Vypracovanie projektovej dokumentácie ,výkaz výmer
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 145 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: V UZATVORENOM OBALE
stvrt.r.sprava-2.q.2016-nadl.zak.pdf